Giỏ hàng

Cơ cấu tổ chức

Tổng số cán bộ công nhân của Công ty: 425 người

+ Trình độ Đại học: 55 người

            + Trình độ Cao đẳng: 43 người

            + Trình độ Trung cấp: 39 người

            + Trình độ Sơ cấp: 18 người

            + Trình độ Công nhân kỹ thuật: 270 người

Trong đó:

- Cán bộ quản lý: 15 người

- Nhân viên nghiệp vụ: 31 người

- Công nhân kỹ thuật: 379 người